Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at Fiskernes Agnforsyning SA og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

 

Introduksjon

Denne redegjørelsen har blitt publisert i samsvar med kravene i den norske Åpenhetsloven. Dokumentet dekker driften av Fiskernes Agnforsyning SA, inkludert datterselskapene Bukta Nord AS og Tromsøterminalen Eiendom AS. Redegjørelsen beskriver trinnene som er iverksatt av Fiskernes Agnforsyning SA i arbeidet med å vurdere, forebygge og redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, for forretningspartnere og i verdikjeden. Vurderingene i redegjørelsen gjelder regnskapsåret 2022

I Fiskernes Agnforsyning SA tar vi vårt ansvar om å ha en positiv innvirkning på mennesker og lokalsamfunn som berøres av vår virksomhet. Vi er forpliktet til å respektere menneskerettigheter i hele vår leverandørkjede. Vi har utarbeidet retningslinjer og prosesser for å nå denne ambisjonen.

 

Vårt styringssystem

Foretaket er eid av yrkesfiskere som er organisert gjennom Nord Fiskarlag og Norges Fiskarlag. Årsmøtet er foretakets øverste organ, og består av representanter som er medlemmer av Fiskernes Agnforsyning SA. Fiskernes Agnforsyning SA er underlagt Agnforsyningsloven – Lov om produksjon, transport og omsetning av agn, av 1. juli 1949. Sist endret i Nærings- og Fiskeridepartementet 01.10.2015. Loven innebærer at Fiskernes Agnforsyning SA har en lovbeskyttet rett til omsetning av agn i Nordland, Troms og Finnmark fylker
Foretaket har et styre bestående av 6 medlemmer. Styret velges av årsmøtet.
Administrerende direktør er tilsatt av styret.
Administrasjonen i Fiskernes Agnforsyning SA består av administrerende direktør, økonomi og administrasjonsleder, salgsleder, regnskapsmedarbeider og salgsmedarbeider.

Administrerende direktør har ansvar for å etterfølge lover, regler samt vedtak fra foretakets årsmøte, og etterser videre at utarbeidede retningslinjer og prosedyrer blir forankret og etterlevd i foretakets administrasjon. Hver ansatt har et ansvar for å etterse at foretakets interne retningslinjer og rutiner blir etterfulgt.

Alle datterselskaper følger konsernets retningslinjer.

 

Vårt oppdrag

Fiskernes Agnforsynings hovedformål er å skaffe fiskerne agn ved en organisert og regulert agnomsetning.
Agnet skal komme fra egen produksjon, og fra andre agnproduserende firmaer til stabile og rimelige priser.
Fiskernes Agnforsyning sine kunder er i all hovedsak yrkesfiskere som driver med line- og teinedrift, og vårt virke- og salgsområde er Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.

Fiskernes Agnforsyning har siden 2004 administrert ordningen med egne agnkvoter på sei, NVG-sild og makrell. Disse kvotene er med godkjennelse fra Nærings- og Fiskeridepartementet fritatt fra reguleringsbestemmelsene og fartøyskvoter. Fiskernes Agnforsyning inviterer hvert år redere og landanlegg til å gi anbud på fangst og innfrysing av disse kvotene etter gjeldende minstepriser.

Pr. 2023 er agnkvoter fordelt som følger:
250 tonn Sei
500 tonn NVG-sild
1.300 tonn Makrell

Agnkvoter som laget tildeles, er ikke tilstrekkelig for å dekke markedets behov for sei, sild og makrell. Utover agnkvoter som laget selv administrerer, kjøpes det øvrige agnet som forbrukes i lagets distrikt fra ulike leverandører. I tillegg er det et behov for agn av annen kvalitet, så som akkar, lodde, reker, saury og ulik agn til teinefiske. Dette er innkjøp som foretas fra leverandører som tilbyr den kvaliteten som kreves på produktene.
Leverandører av agn er i hovedsak fiskeribedrifter som har kjøp/salg av fiskeprodukter som sitt hovedfelt. Vi har et høyt fokus på å skaffe agn av den beste kvalitet, noe som krever nøye kontroll med hvor og når agnet er fangstet, som igjen nødvendiggjør god kontakt med leverandør av den enkelte type produkt.

Laget skal drive forretningsmessig og prisene på agn skal holdes slik at de gir laget en forsvarlig fortjeneste.

Konsernet består i tillegg til morselskap av to datterselskaper.

Bukta Nord AS (100%) – Vedtektsfestet formål er eie av fast eiendom for utleie, utvikling, forvaltning og salg av fast eiendom og annen virksomhet beslektet med denne.
Bukta Nord AS har pr. i dag kontrakter på utleie av hele eiendommen Hansjordnesgate 9, 9009 Tromsø. Driften av selskapet administreres av morselskapet.
Selskapet har ikke egen vaktmesterordning og leier inn denne tjenesten. Øvrige tjenester vedr. drift og vedlikehold på bygg og anlegg, leies inn fra ulike firmaer.

Tromsøterminalen Eiendom AS (51%) – Vedtektsfestet formål er kjøpe, eie og leie ut fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Tromsøterminalen Eiendom AS har pr. i dag kontrakter på utleie av 97,3% av eiendommen på Stakkevollvegen 375, 9019 Tromsø. Driften av selskapet administreres av morselskapet.
Selskapet har ikke egen vaktmesterordning og leier inn denne tjenesten. Øvrige tjenester vedr. drift og vedlikehold på bygg og anlegg, leies inn fra ulike firmaer.

 

Vår visjon

Fiskernes Agnforsyning skal være den foretrukne agnleverandøren – og en kvalitetsbevisst og viktig samarbeidspartner i norsk fiskerinæring.

 

Vår virksomhet

Det er 5 ansatte i Fiskernes Agnforsyning SA, som også administrerer driften av datterselskapene Bukta Nord AS og Tromsøterminalen Eiendom AS.
Forretningskontoret er i Tromsø kommune. Stakkevollvegen 375, 9019 Tromsø

 

Våre retningslinjer og prosedyrer

Bedriften arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn.

 

Forretningsprinsipper/Etiske retningslinjer for leverandører

Vi har et pågående arbeid med å revidere våre forretningsprinsipper til å angi forventninger til våre produksjonssteder, leverandører og partnere. Prinsippene skal stille krav til etikk, mennesker, barn og miljø og er basert på nasjonale lover, internasjonale standarder, FN og International Labour Organisation (ILO) konvensjoner.

Våre prinsipper skal være en del av våre kontrakter med leverandører og forretningspartnere. Kontraktene gir en rett til revisjon av avtaleforholdet. Dette gjør at Fiskernes Agnforsyning SA kan utføre vurderinger av leverandører og underleverandører for å sikre at de etterlever retningslinjene i sin forretningsdrift.

 

Policy for menneskerettigheter

Selskapets policy for menneskerettigheter er under utarbeidelse i samråd med ekstern rådgivingsbistand.

 

Prosess for aktsomhetsvurderinger

 

Åpenhetsloven og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper

Fiskernes Agnforsyning SA støtter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale virksomheters tilnærming til due diligence, og anerkjenner behovet for å ha interne systemer på plass for å identifisere, forebygge og redusere negative konsekvenser som vår virksomhet kan ha på de grunnleggende menneskerettighetene, samt redegjøre for hvordan vi håndterer dette i vår virksomhet. Vi anerkjenner samtidig at vårt arbeid med dette er en dynamisk og pågående aktivitet, og at relevante risikoforhold kan endre seg over tid i takt med operasjonelle endringer eller ytre påvirkninger.

 

Prosessen for å kartlegge egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere er iverksatt og under videre utvikling

Våre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og leverandørkjede, samt øvrige samarbeidspartnere, foretas med utgangspunkt i informasjon vi finner i “Høyrisikolisten”. Høyrisikolisten er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og inneholder informasjon om produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. I tillegg til dette ser vi på utvalgte bransjer i norsk næringsliv, herunder særlig de bransjene som har egne minimumskrav til lønns- og arbeidsrettigheter. I disse bransjene er det en høyere risiko for at negative konsekvenser påføres arbeidstakere og øvrige involverte, og vi antar med rimelighet at risiko knyttet til dette også vil være høy innenfor de samme bransjene i andre land.

Høyrisikolisten inneholder informasjon om såkalte «høyrisikoprodukter». Dette er produkter og tjenester som anses for å medføre høy risiko for negativ påvirkning på arbeidstakere og øvrige involverte i verdikjeden. Vi har følgelig klassifisert disse produktene og tjenestene som høyrisikoprodukter og -tjenester i vår risikomatrise. Lignende produkter og tjenester klassifiseres som middels eller høy risiko, avhengig av vår kunnskap om bransjen. Andre produkter og tjenester klassifiseres som lavrisiko.

Vi er i gang med arbeidet med å kartlegge vår leverandørkjede. Vi bruker PwCs Transparency Chain, som er et digitalt verktøy for å kartlegge og ettergå leverandørkjeden. Verktøyet identifiserer leverandører og underleverandører, og utarbeider en fullstendig leverandørkjedeoversikt som benyttes til å analysere og ettergå leverandørkjeden. Gjennom analysen fremskaffes relevant informasjon knyttet til sentrale risikoområder som menneske- og arbeidstakerrettigheter, anti-korrupsjon, anti-hvitvask, klima og miljø.

Transparency Chain sender ut spørreskjema til leverandører, som disse skal sende videre til sine underleverandører. Utfylte spørreskjema lagres i løsningen og avvik flagges.

Fiskeri-, transport-, bygg-, og renholdsbransjen er typiske bransjer der brudd på grunnleggende etiske prinsipper har vært i søkelyset.
Vår virksomhet vil etter nærmere analyse av våre leverandører, kartlegge disse for å sette inn tiltak der det er nødvendig.

 

Risiko for negativ påvirkning

 

Vår virksomhet

Våre ansatte er omfattet av arbeidsmiljøloven, i tillegg til ansettelseskontrakt og stillingsinstruks. Bedriften er ikke pålagt bedriftshelsetjeneste. Imidlertid har vi for våre ansattes helse og sikkerhet, rutiner for å påse at den ansattes faste arbeidsstasjon er tilpasset den enkeltes behov.

Bedriften følger rutinene i GDPR-loven, vedr. håndtering av personopplysninger. Vi vurderer derfor at vi har lav risiko for negativ påvirkning ved vår behandling av personopplysninger.

 

Våre leverandører

Leverandører som er knyttet opp mot vår virksomhet, er sjømatprodusenter som i hovedsak produserer sjømat til konsum.  Dette betyr at Fiskernes Agnforsyning ikke er direkte tilknyttet produksjonen og innebærer at vi må gjennomføre aktsomhetsvurderinger av alle leverandører som er tilknyttet produksjonen. Leverandørkjeden dekker derved alt fra fangst, innfrysning, lagring, transport, etc. All fangst blir registrert og kontrollert av salgslag i det distriktet sjømaten blir ilandført.

Produksjonen av agn foregår i hovedsak på norskekysten. Vi har oversikt over leverandørene og har god dialog med disse. Dette gjør at sannsynligheten for å oppdage eventuelle avvik er større. To av produktene, akkar og saury, importeres imidlertid fra Sør-Atlanteren og Stillehavet. Dette er produkter som importeres via en av våre leverandører og som følgelig krever en mer detaljert risikovurdering, da vi ikke har samme oversikt over den bakenforliggende leverandørkjeden.
I vurderingen av hvor risikoforholdene i forsyningskjeden vår kan ligge, er det viktig at valg av produsenter og importører gjøres etter løpende vurdering av at menneskerettigheter og arbeidsforhold blir fulgt i produksjonen.
Videre er valg av transportører og fryselagerlokasjoner viktige vurderinger.
Kriteriene som vi legger til grunn for valg av leverandører, vil utover kriteriene kvalitet og pris på produktene, være forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Krav til leverandører i vår virksomhet vil også innebære at disse må følge etiske retningslinjer for deres produksjon/leverandørkjede.

Fiskeri- og transportbransjen er typiske bransjer der brudd på grunnleggende etiske prinsipper har vært i søkelyset.
I våre datterselskap innebærer drift av eiendom at selskapene er tilknyttet leverandører som typisk entreprenør-, håndverker-, drifts-, og renholdsselskaper.
Dette kan gi økt risiko for menneskerettighetsbrudd, og er dermed leverandører vi vil prioritere å kartlegge nærmere.

Vår virksomhet vil etter nærmere analyse av våre leverandører, kartlegge disse for å sette inn tiltak der det er nødvendig.

 

Håndtering av funn som kan medføre negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ettersom vi skal gjennomføre en nærmere analyse av vår leverandørkjede og kartlegge hvor våre underleverandører er lokalisert, har vi til nå i arbeidet ikke avdekket faktiske negative påvirkninger. Skulle vi avdekke forhold som ikke er i tråd med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil vår virksomhet melde inn disse avvikene via varslingskanal til den leverandør/forretningsforbindelse dette omhandler, og samtidig iverksette eventuelle egne risikoreduserende tiltak.
Vi oppdaterer vår redegjørelse når vi har gjennomført analysen og kartlagt vår leverandørkjede.

 

Varslingskanaler og klagemekanismer

Fiskernes Agnforsyning SA har iverksatt et arbeid for å etablere en varslingskanal for mottak og oppfølging av informasjon som kan bidra til å avdekke informasjon om negative konsekvenser i virksomheten.

Har du opplevd kritikkverdige forhold, vennligst gi oss beskjed om dette.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Fiskernes Agnforsyning håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jf. åpenhetslovens § 6, kan du gjøre det ved å kontakte oss på firmapost@agn.no

 

Ansvarlighet i vår virksomhet fremover

 

Veien videre

Vårt neste skritt er å utarbeide en tilfredsstillende oversikt over våre leverandører og forretningspartnere, slik at dette kan danne grunnlag for en nærmere risikovurdering og avdekking av potensielle negative konsekvenser. Vi vil deretter følge opp potensielt mer risikofylte leverandører ved å gjøre kontroller og bakgrunnsundersøkelser.

Benyttelsen av Transparency Chain, som er et digitalt verktøy for å kartlegg og ettergå leverandørkjeden, vil hjelpe oss i å identifisere leverandører og underleverandører, og utarbeide en fullstendig leverandørkjedeoversikt som benyttes til å analysere og ettergå leverandørkjeden. Dette forventes å være ferdigstilt i løpet av høsten 2023.

Vi arbeider videre med å få på plass en teknisk løsning for å etablere en varslingskanal som sikrer anonymitet og personvern. Denne forventes å være på plass så snart ekstern teknisk bistand kan gå god for sikkerhet og personvern i den tekniske løsningen.

Tromsø 22. juni 2023
Fiskernes Agnforsyning SA

Bengt Marius Hilstad
Administrerende Direktør