Personvernregler for www.fiskernes-agnforsyning.no

Denne applikasjonen samler inn noen personlige data fra sine brukere.

Eier og datakontrollør
Fiskernes Agnforsyning

Eier
email:
 post@agn.no
Typer data samlet inn

Blant de typer personopplysninger som denne applikasjonen samler, for seg selv eller gjennom tredjeparter, er det: Informasjonskapsler; fornavn; etternavn; selskapsnavn; epostadresse; brukerdata.
Komplette opplysninger om hver type personopplysninger som samles inn, er gitt i de dedikerte delene av disse personvernreglene eller ved spesifikke forklaringstekster som vises før datainnsamlingen.
Personlige data kan leveres fritt av brukeren, eller, i tilfelle bruksdata, samles automatisk når du bruker dette programmet.
Med mindre annet er angitt, er alle data som er forespurt av denne søknaden, obligatorisk, og manglende levering av disse dataene kan gjøre det umulig for dette programmet å levere sine tjenester. I tilfeller der denne applikasjonen spesifikt sier at noe data ikke er obligatorisk, er brukere fri til ikke å formidle disse dataene uten konsekvenser for tilgjengeligheten eller driften av tjenesten.

Brukere som er usikre på hvilke personlige opplysninger som er obligatoriske, er velkommen til å kontakte eierne.

Ethvert bruk av informasjonskapsler – eller andre sporingsverktøy – ved denne applikasjonen eller av eierne av tredjepartstjenester som brukes av dette programmet, tjener til å levere tjenesten som kreves av brukeren, i tillegg til andre formål som er beskrevet i dette dokumentet. Brukere er ansvarlige for eventuelle tredjeparts personopplysninger som er innhentet, publisert eller delt gjennom denne applikasjonen, og bekrefter at de har tredjeparts samtykke til å levere dataene til eieren.

Modus og sted for behandling av dataene
Metoder for behandling
Eieren tar passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, modifikasjon eller uautorisert ødeleggelse av dataene.

Databehandlingen utføres ved hjelp av datamaskiner og / eller IT-aktiverte verktøy, i følge med organisasjonsprosedyrer og moduser som er strikt knyttet til oppgitte formål. I tillegg til eieren kan dataene i enkelte tilfeller være tilgjengelige for bestemte typer ansvarlige personer som er involvert i driften av denne applikasjonen (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (som tredjepart, parti tekniske tjenesteleverandører, postleverandører, vertsleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) utnevnt, hvis nødvendig, som databehandlere av eieren. Den oppdaterte listen over disse partene kan til enhver tid bli bedt om fra eieren.

Retslig grunnlag for behandling
Eieren kan behandle personopplysninger knyttet til urukere dersom ett av følgende gjelder:

 • Brukerne har gitt sitt samtykke til ett eller flere spesifikke formål. Merk: Under noen lovgivninger kan eieren ha lov til å behandle personopplysninger til brukeren har tilgang til slik behandling, uten å stole på samtykke eller noe annet av følgende juridiske grunnlag. Dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk lov om databeskyttelse.
 • Levering av data er nødvendig for å utføre en avtale med brukeren og / eller for eventuelle kontraktsforpliktelser derav.
 • Behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som eieren er underlagt
 • Behandling er relatert til en oppgave som utføres i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er eier av eieren
 • Behandling er nødvendig med hensyn til de legitime interesser som eiers eller tredjepart forfølger.

Under alle omstendigheter vil Eier gjerne bidra til å avklare det spesifikke rettsgrunnlaget som gjelder behandlingen, og spesielt om tilgjengeligheten av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Sted for oppbevaring
Dataene behandles på eiers driftskontorer og på andre steder der partene som er involvert i behandlingen er lokalisert.
Avhengig av brukerens plassering kan dataoverføringer innebære overføring av brukerens data til et annet land enn eget. For å finne ut mer om stedet for behandling av overførte data, kan brukerne sjekke delen som inneholder detaljer om behandling av personopplysninger.

Brukere har også rett til å lære om det juridiske grunnlaget for dataoverføringer til et land utenfor EU eller til en internasjonal organisasjon som er underlagt folkeretten eller opprettet av to eller flere land som FN og om de tiltak som er truffet av eieren for å beskytte sine data.

Hvis en slik overføring finner sted, kan brukerne finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av dette dokumentet eller spørre eieren ved hjelp av informasjonen som er oppgitt i kontaktdelen.

Varighet
Personlige data skal behandles og lagres i så lang tid som nødvendig av det formål de er innhentet for.

 • Personopplysninger som er innsamlet med hensyn til utførelsen av en kontrakt mellom Eier og Bruker, skal beholdes inntil en slik kontrakt er fullført.
 • Personopplysninger som er innsamlet i forbindelse med eiers legitime interesser, skal beholdes så lenge det er nødvendig for å oppfylle slike formål. Brukere kan finne spesifikk informasjon om legitime interesser forfulgt av eier innenfor de relevante delene av dette dokumentet eller ved å kontakte eier.

Eieren kan ha lov til å beholde Personopplysninger i lengre tid når brukeren har gitt samtykke til slik behandling, så lenge samtykket ikke trekkes tilbake. Videre kan eieren være forpliktet til å beholde personopplysninger i lengre tid når det kreves for å gjøre det for å utføre en juridisk forpliktelse eller etter en myndighets ordre.

Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Derfor kan retten til tilgang, retten til å slette, retten til utbedring og retten til dataportabilitet, ikke håndheves etter at rettsperioden er utløpt.

Formålet med behandlingen
Dataene om brukeren samles inn for å tillate eier å levere sine tjenester, samt for følgende formål: Trafikkoptimalisering og distribusjon, kontakte brukeren og analyser.
Brukere kan finne ytterligere detaljert informasjon om slike formål med behandling og om de spesifikke personopplysningene som brukes for hvert formål i de respektive avsnittene i dette dokumentet.

Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger
Personlige data samles inn for følgende formål og bruker følgende tjenester:
Tjenestene i denne delen gjør det mulig for eieren å overvåke og analysere webtrafikk og kan brukes til å holde oversikt over brukeradferd.

Google Analytics med anonymisert IP (Google LLC)

Google Analytics er en webanalysetjeneste levert av Google LLC (“Google”). Google bruker dataene som samles inn for å spore og undersøke bruken av dette programmet, forberede rapporter om aktivitetene og dele dem med andre Google-tjenester.

Google kan bruke dataene samlet til å kontekstualisere og tilpasse annonsene i sitt eget annonseringsnettverk.

Denne integrasjonen av Google Analytics anonymiserer din IP-adresse. Det virker ved å forkorte brukernes IP-adresser i EU-land eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server og forkortet i USA.

Personlige data samlet: Informasjonskapsler; Brukerdata.

Kontaktskjema (denne applikasjonen)

Ved å fylle ut kontaktskjemaet med dataene, tillater brukeren denne applikasjonen å bruke disse detaljene til å svare på forespørsler om informasjon, anførselstegn eller annen form for forespørsel som angitt av skjemaets overskrift.

Personopplysninger samlet: Selskapsnavn; epostadresse; fornavn; etternavn.

Postliste eller nyhetsbrev (denne applikasjonen)

Ved å registrere seg på epostlisten eller nyhetsbrevet, vil brukerens e-postadresse bli lagt til i kontaktlisten til de som mottar e-postmeldinger som inneholder opplysninger av kommersiell eller markedsføringsmessig karakter angående denne søknaden. Din e-postadresse kan også bli lagt til i denne listen som et resultat av å registrere deg for dette programmet eller etter å ha kjøpt.

Personopplysninger samlet: e-postadresse; fornavn; etternavn.

Denne typen tjeneste tillater dette programmet å distribuere innholdet sitt ved hjelp av servere som ligger i forskjellige land og for å optimalisere ytelsen.

Hvilke personopplysninger behandles, avhenger av egenskapene og måten disse tjenestene implementeres på. Deres funksjon er å filtrere kommunikasjon mellom denne applikasjonen og brukerens nettleser.

Med tanke på den utbredte distribusjonen av dette systemet, er det vanskelig å fastslå hvilke steder innholdet som kan inneholde Personlig informasjon bruker overføres.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare er en trafikkoptimalisering og distribusjonstjeneste levert av Cloudflare Inc.

Måten Cloudflare er integrert innebærer at den filtrerer all trafikken gjennom denne applikasjonen, dvs. kommunikasjon mellom denne applikasjonen og brukerens nettleser, samtidig som det tillates at analytiske data fra dette programmet samles inn.

Personlige data samlet: Cookies; ulike typer data som angitt i personvernreglene for tjenesten.

Brukerrettigheter
Brukere kan utøve visse rettigheter angående deres data behandlet av eieren.

Brukerne har spesielt rett til å gjøre følgende:

 • Uttrykk deres samtykke når som helst. Brukere har rett til å trekke tilbake samtykke der de tidligere har gitt sitt samtykke til behandling av personopplysninger.
 • Objekt til behandling av dataene sine. Brukere har rett til å motsette seg behandlingen av deres Data dersom behandlingen utføres på annen juridisk basis enn samtykke. Ytterligere detaljer er gitt i den dedikerte delen nedenfor.
 • Få tilgang til deres data. Brukere har rett til å lære om data behandles av eieren, få opplysning om visse aspekter av behandlingen og få en kopi av dataene som behandles.
 • Bekreft og søk etter utbedring. Brukere har rett til å bekrefte nøyaktigheten av deres data og be om at den skal oppdateres eller korrigeres.
 • Begrens behandlingen av dataene sine. Brukere har rett til under visse omstendigheter å begrense behandlingen av deres data. I dette tilfellet vil eieren ikke behandle dataene sine for noe annet enn å lagre det.
 • Har personopplysningene slettet eller på annen måte fjernet. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet deres data fra eieren.
 • Motta dataene og overfør den til en annen kontroller. Brukere har rett til å motta dataene i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å overføre det til en annen kontroller uten noen hindring. Denne bestemmelsen gjelder, forutsatt at dataene behandles på automatisert måte og at behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som brukeren er en del av eller på grunn av forpliktelser i henhold til kontrakten.
 • Innkall en klage. Brukere har rett til å ta et krav før deres kompetente databeskyttelsesmyndighet.

Detaljer om retten til å protestere mot behandling
Når Personopplysninger behandles av offentlig interesse, kan brukerne motsette seg slik behandling ved utøvelse av en offisiell autoritet som tilhører eieren eller med hensyn til de legitime interessene som eierskapet forfølger, ved å gi et grunnlag knyttet til deres spesielle situasjon til rettferdiggjør innsigelsen.

Brukere må vite at hvis deres Personopplysninger skal behandles for direkte markedsføringsformål, kan de motsette seg behandlingen når som helst uten å begrunne det. For å lære om eieren behandler Personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan brukerne referere til de relevante delene av dette dokumentet.

Slik utøver du disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren gjennom kontaktinformasjonen som er oppgitt i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli adressert av eieren så tidlig som mulig og alltid innen en måned.

Tilleggsinformasjon om Datainnsamling og behandling
Lovlig handling
Brukerens personopplysninger kan brukes til juridiske formål av eieren i retten eller i de stadiene som fører til mulige rettssaker som oppstår som følge av feilaktig bruk av denne søknaden eller relaterte tjenester. Brukeren erklærer å være oppmerksom på at Eieren kan bli pålagt å avsløre personlige data etter anmodning fra offentlige myndigheter.

Tilleggsinformasjon om brukerens personopplysninger
I tillegg til informasjonen i disse personvernreglene kan dette programmet gi brukeren tilleggs- og kontekstuell informasjon om bestemte tjenester eller innsamling og behandling av personopplysninger på forespørsel.

Systemlogger og vedlikehold
For drift og vedlikehold kan denne applikasjonen og eventuelle tredjepartstjenester samle inn filer som registrerer samhandling med dette programmet (systemlogger), bruke andre personlige data (for eksempel IP-adressen) til dette formålet.

Informasjon som ikke er inkludert i denne policyen
Flere opplysninger om innsamling eller behandling av personopplysninger kan til enhver tid bli forespurt fra eieren. Vennligst se kontaktinformasjonen i begynnelsen av dette dokumentet.

Hvordan “Spor ikke” forespørsler håndteres
Denne applikasjonen støtter ikke “Spor ikke” forespørsler.
For å avgjøre om noen av de tredjepartstjenestene den bruker, respekterer forespørslene “Ikke spor”, les deres retningslinjer for personvern.

Endringer i disse personvernreglene
Eieren forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse personvernreglene når som helst ved å varsle brukerne på denne siden og muligens innenfor denne søknaden og / eller – så langt det er teknisk og juridisk gjennomførbart – sende en melding til brukere via noen kontaktinformasjon tilgjengelig for eieren. Det anbefales sterkt at du sjekker denne siden ofte, med henvisning til datoen for den siste modifikasjonen som er oppført nederst.
Skulle endringene påvirke behandlingsaktiviteter utført på grunnlag av brukerens samtykke, skal eier innhente nytt samtykke fra brukeren, når det er nødvendig.

Personlige data (eller data)

Eventuell informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personlig identifikasjonsnummer – tillater identifikasjon eller identifisering av en fysisk person.

Brukerdata

Informasjon samlet inn automatisk gjennom denne applikasjonen (eller tredjepartstjenester som er ansatt i dette programmet), som kan inneholde: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukerne som bruker dette programmet, URI-adressene (enhetlig ressursidentifikator), tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes til å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, den numeriske koden som angir statusen til serverens svar (vellykket utfall, feil osv.), opprinnelsesland, funksjonene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, de ulike tidsdetaljer per besøk (f.eks. tid brukt på hver side i applikasjonen) og detaljene om banen fulgt i søknaden med spesiell henvisning til sekvensen av besøkte sider og andre parametere om enhetens operativsystem og / eller brukerens IT-miljø.

 

Bruker

Den enkelte som bruker denne applikasjonen, som, med mindre annet er angitt, falter sammen med datafeltet.

 

Datafelt

Den fysiske personen som Personopplysninger refererer til.
Dataprosessor (eller dataovervåker) Den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighet, byrå eller annen enhet som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren, som beskrevet i denne personvernpolicyen.

Datakontroller (eller Eier)
Den fysiske eller juridiske person, myndighet, byrå eller annen organisasjon som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og virkemidlene for behandling av personopplysninger, herunder sikkerhetsforanstaltninger vedrørende drift og bruk av denne søknaden. Datakontrolleren, med mindre annet er angitt, er eieren av dette programmet.

Denne søknaden
Midlene som brukerens personopplysninger samler inn og behandler.

Service
Tjenesten som tilbys av denne applikasjonen som beskrevet i de relative vilkårene (hvis tilgjengelig) og på dette nettstedet / programmet.

EU (eller EU)
Med mindre annet er angitt, inkluderer alle referanser som er gjort i dette dokumentet til Den europeiske union alle nåværende medlemsland til Den europeiske union og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
Små sett med data lagret i brukerens enhet..

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelser i flere lovgivninger, inkludert Art. 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (Generell databeskyttelsesforskrift).

Denne personvernpolitikken gjelder kun denne applikasjonen, hvis ikke annet er oppgitt i dette dokumentet.